qa

Quality Assurance
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ: บาง LINK ในหน้านี้ แสดงผลได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ถ้าเครื่องของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว โปรดดาวน์โหลดไปติดตั้งก่อนโดย คลิกที่นี่ยินดีต้อนรับสู่  เว็บเพจสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ติดต่อ โทร.02-4570068 ต่อ 5241...ช่องทางเพิ่มเติม.เบอร์ภายในโดยตรง..02-8678041..และ 091-8405032

สำนักประกันคุณภาพ

ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยสยามเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2546 โดยมีภารกิจหลัก 4 ประการ คือการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต การวิจัยการให้บริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  การดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวเพื่อเป้าหมายสำคัญคือ การผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม ทั้งนี้เพื่อให้สังคมผู้ใช้บัณฑิตเกิดความมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสยามได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  มีการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านวิชาการ  มีการดำเนินการตามภารกิจหลักอย่างครบถ้วนอันจะส่งผลถึงคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล  มหาวิทยาลัยสยามจึงได้มีการประกาศนโยบายคุณภาพและดำเนินการในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2541 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  และเพื่อให้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามดำเนินการไปอย่างมีระบบมีความต่อเนื่อง  จึงได้จัดตั้งสำนักประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2545 เพื่อให้ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสถาบันทั้งการประกันคุณภาพภายในและภายนอกให้บรรลุผลมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินการ  รวมทั้งพัฒนาการเรียนการสอนอันเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต

ที่ตั้ง
อาคารอนุสรณ์ ดร.ณรงค์  มงคลวนิช  (อาคาร 3)  ชั้น 3  ห้อง 302 มหาวิทยาลัยสยาม
เลขที่  38  ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ
โทร. 0-2457-0068  ต่อ 5241
 
ปณิธาน

"พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ฟันเฟืองคือความร่วมมือ
เป้าหมายที่ยึดถือคือคุณภาพมหาวิทยาลัยสยาม"       
         

สำนักประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสยาม มุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามอย่างต่อเนื่อง  โดยจะประสานความร่วมมือของบุคลากรในทุกระดับเพราะเชื่อว่าความสำเร็จแห่งการดำเนินงานประกันคุณภาพปัจจัยที่สำคัญอยู่ที่ความร่วมมือของทุกฝ่ายในการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสยามมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

 
พันธกิจ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยสยามอย่างต่อเนื่อง   ส่งเสริมการดำเนินงานประกัน   คุณภาพภายในมหาวิทยาลัยสยาม โดยพัฒนาความร่วมมือให้เกิดขึ้นในหน่วยงานทุกระดับอันจะนำพามหาวิทยาลัยไปสู่คุณภาพเพื่อพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก นำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศ   


วัตถุประสงค์
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ         

  1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อพัฒนาไปสู่ระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพทั้งในระดับหลักสูตร คณะวิชา และหน่วยงานต่างๆ รายงานผลดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้กับผู้บริหาร
  3. เพื่อติดต่อประสานงานและแสวงหาความร่วมมือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ

 

 

 

เอกสารประชาสัมพันธ์ - download

หนังสือเผยแพร่ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

  • Knowledge Management : การจัดการความรู้  โดย สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ
  • Risk Management : การบริหารความเสี่ยง โดย ดร.นฤมล สอาดโฉม
  • Strategy Map :  แผนที่ยุทธศาสตร์  โดย รศ.ดร.พสุ  เตชะรินทร์ และคณะ

เอกสารความรู้ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM)

องค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ (powerpoint)
เอกสารประกอบการบรรยาย "องค์กรอัจฉริยะ" โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา (powerpoint)

You are here: Home สำนักประกันคุณภาพ