qa

Quality Assurance
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ: บาง LINK ในหน้านี้ แสดงผลได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ถ้าเครื่องของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว โปรดดาวน์โหลดไปติดตั้งก่อนโดย คลิกที่นี่ยินดีต้อนรับสู่  เว็บเพจสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ติดต่อ โทร.02-4570068 ต่อ 5241...ช่องทางเพิ่มเติม.เบอร์ภายในโดยตรง..02-8678041..และ 091-8405032

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

โครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยสยาม

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดโครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็นการทบทวนเกณฑ์การประเมินและสร้างผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้มีแนวปฏบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสัมมนา อาคาร 12 ชั้น 5 โดยวิทยากรคือ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร วิทยากรกลางของสกอ. เป็นผู้อบรม ซึ่งมีผู้ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยสยามเข้าร่วมทั้งสิ้น 83 คน 

     
  11682 11697  11683
11691 11693 11696 11701

เอกสารประชาสัมพันธ์ - download

หนังสือเผยแพร่ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

  • Knowledge Management : การจัดการความรู้  โดย สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ
  • Risk Management : การบริหารความเสี่ยง โดย ดร.นฤมล สอาดโฉม
  • Strategy Map :  แผนที่ยุทธศาสตร์  โดย รศ.ดร.พสุ  เตชะรินทร์ และคณะ

เอกสารความรู้ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM)

องค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ (powerpoint)
เอกสารประกอบการบรรยาย "องค์กรอัจฉริยะ" โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา (powerpoint)

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยสยาม