qa

Quality Assurance
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ: บาง LINK ในหน้านี้ แสดงผลได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ถ้าเครื่องของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว โปรดดาวน์โหลดไปติดตั้งก่อนโดย คลิกที่นี่ยินดีต้อนรับสู่  เว็บเพจสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ติดต่อ โทร.02-4570068 ต่อ 5241...ช่องทางเพิ่มเติม.เบอร์ภายในโดยตรง..02-8678041..และ 091-8405032

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีวิทยากรคือ ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ที่รับผิดชอบด้านความเสียงระดับคณะ และสำนัก เข้าร่วมทั้งสิ้น 34 คน

 6530  6534  6529  6675
 S 126279685 S 126279690 S 126279688  S 126279695

เอกสารประชาสัมพันธ์ - download

หนังสือเผยแพร่ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

  • Knowledge Management : การจัดการความรู้  โดย สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ
  • Risk Management : การบริหารความเสี่ยง โดย ดร.นฤมล สอาดโฉม
  • Strategy Map :  แผนที่ยุทธศาสตร์  โดย รศ.ดร.พสุ  เตชะรินทร์ และคณะ

เอกสารความรู้ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM)

องค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ (powerpoint)
เอกสารประกอบการบรรยาย "องค์กรอัจฉริยะ" โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา (powerpoint)

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง