qa

Quality Assurance
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ: บาง LINK ในหน้านี้ แสดงผลได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ถ้าเครื่องของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว โปรดดาวน์โหลดไปติดตั้งก่อนโดย คลิกที่นี่ยินดีต้อนรับสู่  เว็บเพจสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ติดต่อ โทร.02-4570068 ต่อ 5241...ช่องทางเพิ่มเติม.เบอร์ภายในโดยตรง..02-8678041..และ 091-8405032

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยามจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ มคอ.1-7

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ มคอ.1-7 โดยวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ จัดออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 สำหรับกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 และรอบที่ 2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 15 โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมทั้งสิ้น 128 คน 

 31408086 2136265049747616 3833459691923614284 n  31376092 2136265689747552 1749358603334991691 n  31416903 2136265409747580 7755021081407466763 n  31444909 2136265163080938 3277039532004900456 n

เอกสารประชาสัมพันธ์ - download

หนังสือเผยแพร่ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

  • Knowledge Management : การจัดการความรู้  โดย สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ
  • Risk Management : การบริหารความเสี่ยง โดย ดร.นฤมล สอาดโฉม
  • Strategy Map :  แผนที่ยุทธศาสตร์  โดย รศ.ดร.พสุ  เตชะรินทร์ และคณะ

เอกสารความรู้ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM)

องค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ (powerpoint)
เอกสารประกอบการบรรยาย "องค์กรอัจฉริยะ" โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา (powerpoint)

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยามจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ มคอ.1-7