qa

Quality Assurance
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ: บาง LINK ในหน้านี้ แสดงผลได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ถ้าเครื่องของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว โปรดดาวน์โหลดไปติดตั้งก่อนโดย คลิกที่นี่ยินดีต้อนรับสู่  เว็บเพจสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ติดต่อ โทร.02-4570068 ต่อ 5241...ช่องทางเพิ่มเติม.เบอร์ภายในโดยตรง..02-8678041..และ 091-8405032

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

ขอแสดงความยินดี

ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช และรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

         ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาผู้บริหารการพยาบาล ประจำปี 2559 จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ (รับรางวัลในปี 2561) และ นิสิตเก่าดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 
supathra award2017

 

เอกสารประชาสัมพันธ์ - download

หนังสือเผยแพร่ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

  • Knowledge Management : การจัดการความรู้  โดย สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ
  • Risk Management : การบริหารความเสี่ยง โดย ดร.นฤมล สอาดโฉม
  • Strategy Map :  แผนที่ยุทธศาสตร์  โดย รศ.ดร.พสุ  เตชะรินทร์ และคณะ

เอกสารความรู้ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM)

องค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ (powerpoint)
เอกสารประกอบการบรรยาย "องค์กรอัจฉริยะ" โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา (powerpoint)

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดี