qa

Quality Assurance
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ: บาง LINK ในหน้านี้ แสดงผลได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ถ้าเครื่องของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว โปรดดาวน์โหลดไปติดตั้งก่อนโดย คลิกที่นี่ยินดีต้อนรับสู่  เว็บเพจสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ติดต่อ โทร.02-4570068 ต่อ 5241...ช่องทางเพิ่มเติม.เบอร์ภายในโดยตรง..02-8678041..และ 091-8405032

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

มหาวิทยาลัยสยามจัดอบรมนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12
โดยมีวิทยากรคือ 1.ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์  2.ดร.ลิขิตกุล พุ่มเกษม 3.อ.โสภิดา ทะสังขา 4.ดร.นลินี สุตเสวต

โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 99 คน และจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย 5 แห่ง อีกจำนวน 23 คน จำนวนรวมทั้งสิ้น 122 คน 

 1  2 3  4
5 6  7 8
 9  10  11  12
13 14 15 16

เอกสารประชาสัมพันธ์ - download

หนังสือเผยแพร่ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

  • Knowledge Management : การจัดการความรู้  โดย สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ
  • Risk Management : การบริหารความเสี่ยง โดย ดร.นฤมล สอาดโฉม
  • Strategy Map :  แผนที่ยุทธศาสตร์  โดย รศ.ดร.พสุ  เตชะรินทร์ และคณะ

เอกสารความรู้ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM)

องค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ (powerpoint)
เอกสารประกอบการบรรยาย "องค์กรอัจฉริยะ" โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา (powerpoint)

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยามจัดอบรมนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา