qa

Quality Assurance
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ: บาง LINK ในหน้านี้ แสดงผลได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ถ้าเครื่องของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว โปรดดาวน์โหลดไปติดตั้งก่อนโดย คลิกที่นี่ยินดีต้อนรับสู่  เว็บเพจสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ติดต่อ โทร.02-4570068 ต่อ 5241...ช่องทางเพิ่มเติม.เบอร์ภายในโดยตรง..02-8678041..และ 091-8405032

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

มหาวิทยาลัยสยามรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยสยามรับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 จากคณะผู้ประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง Millenium และห้อง Auditorium อาคาร 19 ชั้น 19 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสยามเข้าร่วมการประเมิน
คณะผู้ประเมินประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวณิชยานนท์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี 3. รองศาสตราจารย์ ชาญ ถนัดงาน 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ และ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ

1477557018524 1477557024667 1477557207785 1477557216482
1477557219986 1477557222486 1477557227542 1477624039726
1477624079280 1477624589256 1477627628461 1477624083641
1477651301086 1477651329765 1477651310147 1477651327643
1477651315082 1477651317183 1477651321140 1477651325217

 

 

เอกสารประชาสัมพันธ์ - download

หนังสือเผยแพร่ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

  • Knowledge Management : การจัดการความรู้  โดย สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ
  • Risk Management : การบริหารความเสี่ยง โดย ดร.นฤมล สอาดโฉม
  • Strategy Map :  แผนที่ยุทธศาสตร์  โดย รศ.ดร.พสุ  เตชะรินทร์ และคณะ

เอกสารความรู้ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM)

องค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ (powerpoint)
เอกสารประกอบการบรรยาย "องค์กรอัจฉริยะ" โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา (powerpoint)

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยามรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558