qa

Quality Assurance
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ: บาง LINK ในหน้านี้ แสดงผลได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ถ้าเครื่องของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว โปรดดาวน์โหลดไปติดตั้งก่อนโดย คลิกที่นี่ยินดีต้อนรับสู่  เว็บเพจสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ติดต่อ โทร.02-4570068 ต่อ 5241...ช่องทางเพิ่มเติม.เบอร์ภายในโดยตรง..02-8678041..และ 091-8405032

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

มหาวิทยาลัยสยามรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยสยามรับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 จากคณะผู้ประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง Millenium และห้อง Auditorium อาคาร 19 ชั้น 19 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสยามเข้าร่วมการประเมิน
คณะผู้ประเมินประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวณิชยานนท์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี 3. รองศาสตราจารย์ ชาญ ถนัดงาน 4. ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง และ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12

 

 

เอกสารประชาสัมพันธ์ - download

หนังสือเผยแพร่ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

  • Knowledge Management : การจัดการความรู้  โดย สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ
  • Risk Management : การบริหารความเสี่ยง โดย ดร.นฤมล สอาดโฉม
  • Strategy Map :  แผนที่ยุทธศาสตร์  โดย รศ.ดร.พสุ  เตชะรินทร์ และคณะ

เอกสารความรู้ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM)

องค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ (powerpoint)
เอกสารประกอบการบรรยาย "องค์กรอัจฉริยะ" โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา (powerpoint)

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยามรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559