qa

Quality Assurance
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ: บาง LINK ในหน้านี้ แสดงผลได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ถ้าเครื่องของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว โปรดดาวน์โหลดไปติดตั้งก่อนโดย คลิกที่นี่ยินดีต้อนรับสู่  เว็บเพจสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ติดต่อ โทร.02-4570068 ต่อ 5241...ช่องทางเพิ่มเติม.เบอร์ภายในโดยตรง..02-8678041..และ 091-8405032

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย และผลิตภาพ

ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย และผลิตภาพ (ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2554)
มหาวิทยาลัยสยามได้พัฒนาวิสัยทัศน์ จัดทำอัตลักษณ์นักศึกษา และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งผลิตภาพในการดำเนินงานดังนี้
วิสัยทัศน์  : มหาวิทยาลัยสยามเป็นหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศและภูมิภาคโดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม ตลอดจนความเป็นนานาชาติ
อัตลักษณ์นักศึกษา : ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ คู่วิสัยทัศน์สากล
Identity : Life-long learners with integrity and global perspectives.
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย  : จัดการศึกษาอย่างตรงประเด็น เพื่อเตรียมตัวสู่อาชีพ ในบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันด้วยการยอมรับ และเคารพในความแตกต่าง
Uniqueness : Provides career relevant education in an environment which recognizes and respects diversity.
ผลิตภาพ  : จัดการศึกษาได้คุณภาพ มีความยั่งยืน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ

 

เอกสารประชาสัมพันธ์ - download

หนังสือเผยแพร่ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

  • Knowledge Management : การจัดการความรู้  โดย สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ
  • Risk Management : การบริหารความเสี่ยง โดย ดร.นฤมล สอาดโฉม
  • Strategy Map :  แผนที่ยุทธศาสตร์  โดย รศ.ดร.พสุ  เตชะรินทร์ และคณะ

เอกสารความรู้ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM)

องค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ (powerpoint)
เอกสารประกอบการบรรยาย "องค์กรอัจฉริยะ" โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา (powerpoint)

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย และผลิตภาพ