qa

Quality Assurance
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ: บาง LINK ในหน้านี้ แสดงผลได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ถ้าเครื่องของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว โปรดดาวน์โหลดไปติดตั้งก่อนโดย คลิกที่นี่ยินดีต้อนรับสู่  เว็บเพจสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ติดต่อ โทร.02-4570068 ต่อ 5241...ช่องทางเพิ่มเติม.เบอร์ภายในโดยตรง..02-8678041..และ 091-8405032

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม

เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม คือ "ขยัน ซื่อสัตย์" ปีการศึกษา 2556 (ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2557)
ข้อ 1. มีความซื่อสัตย์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีความประพฤติซื่อสัตย์ ยึดมั่นในหลักการของความถูกต้อง ทั้งต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ต่อประเทศชาติ มีความจริงใจ และปลอดจากความรู้สึกลำเอียงอันจะนำไปสู่ความอคติ
ข้อ 2. มีความขยัน มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความประพฤติที่มุ่งมั่น อุตสาหะ พยายาม ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ

เอกสารประชาสัมพันธ์ - download

หนังสือเผยแพร่ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

  • Knowledge Management : การจัดการความรู้  โดย สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ
  • Risk Management : การบริหารความเสี่ยง โดย ดร.นฤมล สอาดโฉม
  • Strategy Map :  แผนที่ยุทธศาสตร์  โดย รศ.ดร.พสุ  เตชะรินทร์ และคณะ

เอกสารความรู้ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM)

องค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ (powerpoint)
เอกสารประกอบการบรรยาย "องค์กรอัจฉริยะ" โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา (powerpoint)

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม