qa

Quality Assurance
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ: บาง LINK ในหน้านี้ แสดงผลได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ถ้าเครื่องของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว โปรดดาวน์โหลดไปติดตั้งก่อนโดย คลิกที่นี่ยินดีต้อนรับสู่  เว็บเพจสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ติดต่อ โทร.02-4570068 ต่อ 5241...ช่องทางเพิ่มเติม.เบอร์ภายในโดยตรง..02-8678041..และ 091-8405032

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

เอกสารทั่วไปสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา


ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2557

 iqa2558

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2558)

การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะnew3 (ตัวบ่งชี้1.4 FTES)

ประกาศการงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ของตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับหลักสูตรnew3
ดังนั้น ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับปริญญาตรี ประเมินทั้งสิ้น 3 ข้อ , ระดับบัณฑิตศึกษา ประเมินทั้งสิ้น 11 ข้อ

คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557new3

คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ CHE-QA 3D

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร 2558

แบบฟอร์มการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา 2558 (สำหรับผู้ประเมิน)

แบบฟอร์มการเขียน SAR ระดับคณะวิชา2558 

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ข้อมูลทั่วไปสำหรับการเขียน SAR

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการดำเนินงานของหลักสูตร

isced  ตารางการพิจารณาการตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของวุฒิการศึกษา โดยอ้างอิงจาก ISCED FIELDS OF EDUCATION AND TRAINING 2013 (Appendix I p.18-20) (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด) 
 
tqfmanual กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

เอกสารประชาสัมพันธ์ - download

หนังสือเผยแพร่ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

  • Knowledge Management : การจัดการความรู้  โดย สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ
  • Risk Management : การบริหารความเสี่ยง โดย ดร.นฤมล สอาดโฉม
  • Strategy Map :  แผนที่ยุทธศาสตร์  โดย รศ.ดร.พสุ  เตชะรินทร์ และคณะ

เอกสารความรู้ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM)

องค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ (powerpoint)
เอกสารประกอบการบรรยาย "องค์กรอัจฉริยะ" โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา (powerpoint)

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารทั่วไปสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา